#c00000

"

#4b70d8

"

ESTOŃSKI CIT W POLSCE – Historia wprowadzenia Estońskiego CIT.

2022-12-22 |

1.Estoński CIT od początku.

Tą formę opodatkowania wprowadzono po raz pierwszy, jak wskazuje nazwa, w Estonii. Od 2000 roku obowiązuje tam forma opodatkowania, Estoński CIT. Czerpie ona z rozwiązań estońskich, wprowadzonych w 2000 roku. Wprowadzenie tej formy opodatkowania przyniosło Estonii korzystny efekt gospodarczy, zwiększając tempo wzrostu gospodarczego i zwiększenie liczby inwestycji. Zasadniczo model opierał się do odroczeniu opodatkowania dochodów spółek do chwili ich wypłaty na rzecz wspólników lub na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą spółki.
Zaletą tej formy opodatkowania jest też prostota rozliczeń podatkowych – np. poprzez odejście od konieczności prowadzenia odrębnej ewidencji np. dla celów amortyzacji podatkowej.

2.Polski – Estoński CIT

Estoński CIT to umowna nazwa jednej z form opodatkowania jakie mogą wybrać spółki w Polsce. Fachowo ta forma opodatkowania nazywa się ryczałtem od dochodów spółek. Z taką nazwą spotkacie się w wielu tekstach i opracowaniach, a przede wszystkim w ustawie.

2.1. Powód wprowadzenia Estońskiego CIT w Polsce

Celem ustawodawcy było pobudzenie gospodarcze sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te szczególnie mocno odczuły skutki trwającej pandemii COVID-19. Ustawodawca miał na celu także zwiększenie konkurencyjności tych przedsiębiorstw na tle przedsiębiorstw zagranicznych.
Wzrost konkurencyjności miał zostać zrealizowany przez odroczenie płatności podatku do czasu wypłaty zysków ze spółki i tym samym „uwolnienie” środków na inwestycję i dalszy rozwój tych przedsiębiorstw.

2.2. Trudne początki Estońskiego CIT w Polsce.

Estoński CIT w Polsce wprowadzono w 2021 roku.
Estoński CIT w wersji z 2021 roku był bardzo niedopracowanym i ryzykownym rozwiązaniem – zawierał wiele ograniczeń:

 • był dostępny wyłącznie dla spółek z o.o. i spółek akcyjnych;
 • konieczne było ponoszenie nakładów inwestycyjnych w określonej wysokości;
 • przewidziano maksymalny próg przychodów spółki;
 • wybór estońskiego CIT – u wiązał się z koniecznością zapłaty podatku w ramach tzw. korekty wstępnej;
 • wysokie stawki podatkowe w dysponowania zyskiem spółki na rzecz udziałowców lub cele niewiązane z działalnością gospodarczą;
 • spółki mogły wybrać estoński CIT tylko do końca stycznia 2021 r. ze skutkiem na cały rok.

Przepisy te były na tyle skomplikowane i niepewne, że na estoński CIT w 2021 roku zdecydowało się jedynie około 340 podmiotów.

2.3. Rok 2022 – likwidacja barier podatkowych

Od 1 stycznia 2022 roku Estoński CIT zmienił się na korzyść przedsiębiorców, w ramach tzw. Polskiego Ładu. Już jesienią 2021 roku przedsiębiorcy poznali ostateczną wersję ustawy. Mimo wielu niekorzystnych zmian, wprowadzono w niej także kilka korzystnych rozwiązań. Jednym z nich było znaczące uproszczenie Estońskiego CIT. Apele przedsiębiorców zostały wysłuchane, Ministerstwo Finansów dość istotnie zmodyfikowało tę formę opodatkowania.

2.3.1. Co zmieniła nowelizacja Estońskiego CIT?

Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych to:

 • możliwość wyboru Estońskiego CIT w każdym momencie roku;
 • brak nakładów inwestycyjnych – zlikwidowanie konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych przez spółkę;
 • rozszerzenie możliwości wyboru Estońskiego CIT przez inne podmioty – możliwość wyboru tej formy opodatkowania także przez spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, proste spółki akcyjne;
 • usunięcie górnego limitu przychodów spółek – otwarcie Estońskiego CIT na największe spółki
 • obniżenie stawek podatkowych;
 • uproszczenie rozliczeń podatkowych przy wypłacie dywidendy;
 • umorzenie podatku wynikającego z tzw. korekty wstępnej

2.3.2. Czy zniesienie barier podatkowych było skuteczne?

Według danych Ministerstwa Finansów za okres styczeń – maj 2022 r., Estoński CIT wybrało ponad 5 tysięcy spółek. (wykres słupkowy z Excela porównujący lata 2021 i 5 miesięcy 2022)W pierwsze cztery miesiące roku Estoński CIT wybrało 14 razy więcej spółek niż w całym roku 2021 r. Poza uproszczeniem przepisów Ministerstwo Finansów zachęciło podatników do wyboru tej formy opodatkowania podatników wydaniem Objaśnień Podatkowych dotyczących Estońskiego CIT.

2.3.3. Pomogły objaśnienia podatkowe wydane przez Ministerstwo Finansów.

Objaśnienia podatkowe – to dokument przedstawiający pożądane i akceptowane przez fiskusa rozumienie przepisów podatkowych. Pokazują one stosowanie przepisów na konkretnych przykładach, co sprzyja także jednolitemu stosowaniu przepisów przez organy podatkowe.
Zastosowanie się do objaśnień podatkowych daje podatnikom ochronę przed odpowiedzialnością karnoskarbową oraz przed zapłatą podatku ustalonego przez organ podatkowy, który nie uwzględnił zastosowania objaśnień w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

W przypadku Estońskiego CIT dnia 23 grudnia 2021 r. Ministerstwo Finansów wydało osobne objaśnienia podatkowe dotyczące znowelizowanego i uproszczonego Estońskiego CIT.
Była to ogromna ulga i pomoc dla podatników, którzy nie tylko otrzymali przed wejściem nowych przepisów objaśnienia do nich, ale także nie musieli pochopnie wybierać estońskiego CIT w pierwszym miesiącu roku. Obecnie podatnicy mogą wybrać Estoński CIT w dowolnym momencie roku.

3. Estoński CIT w roku 2022 r. – co muszę o nim wiedzieć?

Przedstawione poniżej brzmienie przepisów jest konsekwencją „falstartu” ustawodawcy, który pospiesznie wprowadził Estoński CIT.

3.1. Musisz być spółką

Estoński CIT jest możliwy dla:

 • spółki z o.o.,
 • spółki komandytowej
 • spółki komandytowo akcyjnej,
 • spółki akcyjnej,
 • prostej spółki akcyjnej.

3.1.1 Estońskiego CIT nie może wybrać:

 • spółka jawna,
 • spółka cywilna,
 • spółka partnerska,
 • jednoosobowa działalność gospodarcza.

3.1.2. Estoński CIT mogą wybrać spółki, które powstały w wyniku przekształcenia wyżej wymienionych spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, a także przedsiębiorców prowadzących indywidualne działalności gospodarcze.

3.1.3. Dodatkowe ograniczenia w wyborze Estońskiego CIT

Estońskiego CIT nie może wybrać także spółka, do której wniesiono aport (wkład niepieniężny) o wartości przekraczającej 10 000 EURO lub powstała w wyniku podziału lub połączenia.

Estońskiego CIT – u nie może wybrać spółka która wniosła do innego podmiotu tytułem wkładu aport (wkład niepieniężny) o wartości przekraczającej 10 000 EURO lub została poddana podziałowi lub połączeniu.

Bez względu na formę prawną Estońskiego CIT nie mogą wybrać banki, przedsiębiorstwa finansowe, podatnicy osiągający dochody w ramach specjalnej strefy ekonomicznej, podatnicy postawieni w stan upadłości i likwidacji.

3.2. Udziałowcami spółki, która wybiera Estoński CIT mogą być tylko osoby fizyczne.

3.3. Spółka opodatkowana Estońskim CIT sama nie może posiadać udziałów w innych spółkach. (wymóg prostej struktury)

3.4. Musisz mieć odpowiednią strukturę przychodów.

Estoński CIT jest możliwy do wyboru jeżeli mniej niż 50% brutto przychodów spółki w poprzednim roku obrotowym pochodzi:

 • z wierzytelności,
 • z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
 • z części odsetkowej raty leasingowej,
 • z poręczeń i gwarancji,
 • z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
 • ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 • z transakcji z podmiotami powiązanymi w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

4. Zatrudniaj! Warunki zatrudnienia w spółce opodatkowanej Estońskim CIT.

Wiele niejasności narosło wokół liczby pracowników, których spółka musi zatrudniać by wybrać estoński CIT.

Liczba pracowników / zleceniobiorców w przeliczeniu na pełne etaty:Podatnik rozpoczynający działalnośćMały podatnik (przychód roczny do 2 mln EUR + VAT)Mały podatnik (przychód roczny powyżej 2 mln EUR + VAT)
Liczba wymaganych pracowników/ zleceniobiorców  – 1 rok Estońskiego CIT013
Liczba wymaganych pracowników/ zleceniobiorców – 2 rok Estońskiego CIT133
Liczba wymaganych pracowników/ zleceniobiorców – 3 rok Estońskiego CIT233
Liczba wymaganych pracowników/ zleceniobiorców  – 4 rok i kolejne lata stosowania Estońskiego CIT333

* Do limitu osób zatrudnionych (pracowników/zleceniobiorców) wlicza się wyłącznie osoby, które nie są udziałowcami tej spółki.

4.1. Możliwe formy zatrudnienia:

 • umowa o pracę w dowolnym wymiarze etatu, pod warunkiem spełnienia przesłanki „w przeliczeniu na pełen etat”. Minimalny czas zatrudnienia na osobę, w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, to co najmniej 300 dni w roku podatkowym, chyba, że rok podatkowy to okres inny niż 12 miesięcy, wówczas zatrudnienie należy utrzymać przez co najmniej 82% tego okresu.
 • umowa zlecenie – w tym przypadku konieczne jest ponoszenie przez cały rok wydatków w kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw „na głowę”.

Aby spełnić minimalne warunki zatrudnienia, należy spełnić je albo względem pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub też względem zleceniobiorców.

4.2. Minimalne wynagrodzenie „na osobę”.

W przypadku zleceniobiorców konieczne jest ponoszenie przez cały rok wydatków w kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw „na głowę”.

W Estońskim CIT zdecydowanie korzystniej jest zatrudniać pracowników na umowę o pracę.

Minimalne wynagrodzenie „na osobę”:

 • w przypadku umowy o pracę – „najniższa krajowa” – wynagrodzenie wynikające z rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej;
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w sierpniu 2022 była to kwota 6583,03 zł)

5. Kiedy zapłacę podatek w Estońskim CIT? Zdarzenia powodujące zapłatę podatku w Estońskim CIT.

5.1. Przypomnienie zasad stosowania Estońskiego CIT.

Domeną Estońskiego CIT jest płacenie podatku nie wtedy, kiedy spółka osiąga dochód, ale tylko wtedy, gdy ten zysk jest rozdysponowany w określony w ustawie sposób.

W wielu przedsiębiorstwach zdarzenia, które powodują konieczność zapłaty podatku występują bardzo rzadko, więc istnieje możliwość, że spółka nie zapłaci podatku w ogóle w danym okresie.

5.2. Zdarzenia, które powodują konieczność zapłaty podatku w Estońskim CIT:

 • przeznaczenie do wypłaty w postaci dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy;
 • przeznaczenie zysków spółki na pokrycie strat, które powstały przed wyborem tej formy opodatkowania;
 • przeznaczenie na wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą (np. wydatki na reprezentację);
 • dochód z tytułu ukrytego zysku – tak ustawodawca nazywa wydatki i świadczenia na rzecz podmiotów powiązanych.

Ustawa opodatkowuje także transakcje restrukturyzacyjne tej spółki – np. podział, łączenie, czy wniesienie wkładu niepieniężnego – wówczas opodatkowuje się nadwyżkę wartości rynkowej składników majątku spółki ponad ich wartość bilansową.

5.3. Co z kosztami uzyskania przychodu w Estońskim CIT? Estoński CIT zrywa z dotychczasowym rozumieniem wydatków spółki, jako podatkowych kosztów uzyskania przychodu.

Estoński CIT jako forma opodatkowania zrywa całkowicie z prowadzeniem odrębnych ewidencji podatkowych, jakie dotychczas znaliśmy.

Oznacza to, że w ramach Estońskiego CIT nie istnieje takie pojęcie jak Koszt Uzyskania Przychodu – przedsiębiorcy ponoszą koszty, jednakże zasadniczo* – te koszty nie będą miały wpływ na wysokość płaconego przez spółkę podatku.

*Istnieją drobne wyjątki – są wydatki, których poniesienie faktycznie skutkować będzie zapłatą podatku – np. wydatki na reprezentację, które ustawodawca rozumie jako wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Estoński CIT opiera się wyłącznie ewidencji do celów rachunkowych i to na tej podstawie spółka zapłaci podatek, o ile zaistnieje konkretne zdarzenie, z którym ten obowiązek się wiąże.

5.4. Jaka jest stawka podatku? Ustawodawca przewidział dwie stawki podatku:

 • 10% dla spółek będących małymi podatnikami w ramach Estońskiego CIT
 • 20% dla spółek będących dużymi podatnikami w ramach Estońskiego CIT

Mały podatnik to spółka, której przychód w ostatnim roku podatkowym osiągnęła przychód niższy niż 2 miliony EURO brutto (liczone z VAT).

Spółka, która miała obrót wyższy niż 2 miliony EURO brutto będzie dużym podatnikiem.

Pułapka!

 • limit do celów określenia tego czy jesteś małym czy dużym podatnikiem ramach Estońskiego CIT liczy się inaczej niż limit do celów określenia stawki CIT w ramach „zwykłego” CIT (9% lub 19%).
 • w tej drugiej sytuacji próg przychodu wynosi 2 miliony EURO, ale 2 miliony EURO netto (bez VAT)
 • fakt, że dotychczas jako spółka płaciłeś 9% CIT nie oznacza, że w Estońskim CIT nadal będziesz traktowany jako mały podatnik.

5.5. Co to są ukryte zyski? Przedstawienie kategorii wydatków powodujących konieczność zapłaty podatku.

Dochód z tytułu ukrytych zysków nazywany „ukrytymi zyskami” – to wszelkiego rodzaju działania (świadczenia) pieniężne i niepieniężne spółki, które otrzymuje udziałowiec spółki lub podmiot powiązany z tym udziałowcem w sposób pośredni lub bezpośredni.

5.5.1. Przykłady „ukrytych zysków” w Estońskim CIT

Ustawodawca w przepisach wymienił kilka przykładów „ukrytych zysków”:

 • pożyczka ze spółki do udziałowca
 • pożyczka udzielona spółce przez udziałowca
 • wypłaty na rzecz fundacji rodzinnych udziałowców i podmiotów powiązanych wobec nich
 • nadwyżkę ceny ponad cenę rynkową (w przypadku dokonywania transakcji z podmiotem powiązanym)
 • zysk spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego
 • darowizny, ofiary i prezenty.

Przykłady ukrytych zysków szczegółowo opisano w art. 28m ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

5.5.2. Nie każdy wydatek na rzecz podmiotu powiązanego stanowi ukryty zysk. Kiedy wydatki na rzecz podmiotu powiązanego nie będą powodowały konieczności zapłaty podatku?

Ukrytym zyskiem nie będzie wydatek na wynagrodzenie podmiotu powiązanego z tytułów takich jak:

 • umowa o pracę,
 • stosunek powołania (zarząd),
 • umowa zlecenie,
 • kontrakt menedżerski.
5.5.2.1. Ograniczenia w wydatkach na rzecz podmiotów powiązanych. Limity wysokości wynagrodzeń.

Ustawodawca przewidział pewne ograniczenia – wydatki te nie będą traktowane jako dochód z ukrytych zysków, o ile wysokość tego wynagrodzenia nie przekracza pięciokrotności średniego wynagrodzenia w tej spółce.
Wynagrodzenie to nie może jednak przekroczyć pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

5.6. Samochody i Estoński CIT. Kiedy użytkowanie samochodów w spółce wiąże się z koniecznością zapłaty podatku?

Ukrytym zyskiem nie są wydatki związane z samochodami osobowymi o ile auta te użytkowane są wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej (prawo do odliczenia 100% VAT, wymóg prowadzenia „kilometrówki”).

Jeżeli auto osobowe jest wykorzystywane do tzw. celów mieszanych (odliczenie 50% VAT) opodatkowaniu w ramach Estońskiego CIT przez spółkę podlegać będzie kwota w wysokości 50% odpisów amortyzacyjnych, raty leasingowej i wydatków związanych z użytkowaniem tych pojazdów.

W przypadku aut osobowych użytkowanych w tzw. „użytku mieszanym” wydatki te będą podlegać opodatkowaniu bez względu na to, czy ich użytkownikami będą podmioty powiązane, czy niepowiązane ze spółką.

Fiskus podkreśla w interpretacjach, że liczy się sama potencjalna możliwość wykorzystywania auta do celów prywatnych, a nie faktyczne wykorzystanie by dane wydatki podlegały opodatkowaniu.

(więcej na ten temat napiszemy niedługo…)

6. Czy mogę wystawić fakturę swojej spółce albo innej firmie powiązanej?

Nie każde usługi nabywane od firmy powiązanej będą podlegać opodatkowaniu jako ukryte zyski – poza wymogiem ceny rynkowej i faktycznego wykonania usług kluczowe jest, czy ta usługa nabywana od podmiotu powiązanego jest niezbędna do działalności tej spółki.

W interpretacjach podatkowych podkreśla się, że wynajem majątku – np. nieruchomości lub sprzętu niezbędnego do działalności spółki nie będzie stanowić ukrytego zysku, więc nie będzie podlegać opodatkowaniu.

Podobnie nie będą opodatkowane jako ukryte zyski np.:

 • świadczenie swojej spółki
 • usług doradczych
 • pośrednictwa w sprzedaży.

Warto śledzić w tym zakresie stanowiska fiskusa, gdyż te mogą się zmienić z korzystnych na niekorzystne.

(więcej na ten temat napiszemy niedługo …)

7. Wypłata dywidendy – czy się opłaca? – Omówienie nowego mechanizmu odliczenia PIT przy wypłacie dywidendy.

Dywidenda to podzielony zysk spółki po zakończonym roku obrotowym przypadający udziałowcowi proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

7.1. Podwójne opodatkowanie dywidendy w ramach „klasycznego” CIT

W klasycznym modelu opodatkowania CIT wypłacana dywidenda nie stanowi kosztu uzyskania przychodu spółki.

Po raz pierwszy opodatkowanie występuje w chwili opodatkowania zysku spółki. Kolejny raz – na poziomie udziałowca (19% PIT). Z uwagi na to, że dywidenda nie jest kosztem uzyskania przychodu,  występuje efekt podwójnego opodatkowania tego samego dochodu.

W przypadku spółki będącej dużym podatnikiem w ramach klasycznego CIT, łączne opodatkowanie wypłaconej dywidendy wynosi 34,39 %.

W przypadku spółki będącej małym podatnikiem łączne opodatkowanie wynosi 26, 29 %

7.2. Wypłata dywidendy w modelu estońskim

Wypłata dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy jest w modelu estońskim zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu stawką 10% lub 20%. Stawka ta zależy od tego, czy naszą spółkę uznaje się za małego lub dużego podatnika.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek PIT udziałowca z tytułu wypłaconej dywidendy ulega pomniejszeniu:

 • o 90% kwoty wypłaconego podatku spółki od wypłaconego zysku, przypadającego proporcjonalnie na tego udziałowca;
 • o 70% kwoty wypłaconego podatku spółki od wypłaconego zysku, przypadającego proporcjonalnie na tego udziałowca.

Dzięki takiemu pomniejszeniu przewidzianego w ustawie o PIT, łączne opodatkowanie od wypłaconej dywidendy (CIT + PIT) wynosi:

 • w przypadku spółki będącej małym podatnikiem – 20% (zamiast 26, 29% w klasycznym modelu CIT)
 • w przypadku spółki będącej dużym podatnikiem 25% (zamiast 34, 39% w klasycznym modelu CIT)

8. Jak wybrać Estoński CIT? – lista niezbędnych kroków wraz z omówieniem.

8.1. Konieczne jest zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego.

 • Aby wejść na Estoński CIT, spółka musi zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym spółka rozpocznie opodatkowanie Estońskim CIT.
 • Obu czynności należy dokonać „na dzień”, ale nie później niż w terminie 3 miesięcy od zaistnienia tych zdarzeń. Przepisy nie obligują Spółki do sporządzenia sprawozdania finansowego tego konkretnego dnia.
 • Nie należy mylić sprawozdania finansowego na potrzeby wyboru Estońskiego CIT z rocznym sprawozdaniem finansowym. Nie wiążą się z nim te szczególne obowiązki obejmujące, np. obowiązek złożenia go do KRS, czy przeprowadzenie inwentaryzacji.
 • W tym przypadku księgi rachunkowe należy otworzyć ponownie na pierwszy dzień miesiąca opodatkowania ryczałtem.
 • W związku z powyższym za rok 2022 należy sporządzić jedno sprawozdanie finansowe, które będzie prezentować wynik finansowy z okresów sprzed oraz po wejściu na Estoński CIT.

8.2. Konieczne jest złożenie zawiadomienia do Urzędu Skarbowego

Kolejnym krokiem jest złożenie w terminie do końca pierwszego miesiąca, w którym spółka rozpocznie opodatkowanie Estońskim CIT, zawiadomienia o wyborze tej formy opodatkowania.

Zawiadomienie należy złożyć do właściwego dla spółki Naczelnika Urzędu Skarbowego. Zawiadomienie składa się na druku ZAW– RD.

8.3. Udziałowcy muszą złożyć oświadczenia o udziałach posiadanych w innych spółkach.

Niezależnie od powyższych kroków udziałowcy spółki, która ma być opodatkowana Estońskim CIT, muszą również  złożyć do spółki oświadczenie na druku OSW – RD.

Oświadczenia OSW – RD to specjalne oświadczenia, które muszą złożyć udziałowcy spółki celem wykazania wszystkich podmiotów, w których posiadają co najmniej 5% udziałów lub ogółu praw i obowiązków.

Pozwala to na pełną identyfikację podmiotów powiązanych wobec spółki co pozwoli spółce opodatkowanej Estońskim CIT zidentyfikowanie podmiotów, z którymi transakcje trzeba przeanalizować pod kątem powstania dochodu z tytułu ukrytych zysków (czyli zdarzeń podlegających opodatkowaniu).

Oświadczenie to udziałowcy składają do swojej spółki, a nie do urzędu skarbowego, w terminie do końca pierwszego miesiąca w którym spółka rozpoczyna opodatkowanie Estońskim CIT.

Oświadczenie to należy również składać w każdym kolejnym roku podatkowym, w którym spółka jest opodatkowana Estońskim CIT, do końca każdego pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego.

Oświadczenia należy zaktualizować w terminie 14 dni od każdorazowej zmiany stanu faktycznego, na przykład od zbycia lub nabycia udziałów w innej spółce przez udziałowca spółki opodatkowanej Estońskim CIT.

Podsumowując, oświadczenie OSW – RD składają:

a) udziałowcy, którzy posiadają pośrednio lub bezpośrednio więcej niż 5%:

 • udziałów, praw głosu w kapitale innej spółki,
 • tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania,
 • ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

b) udziałowcy, którzy mają więcej niż 5% udziałów tylko w spółce, która rozpoczyna opodatkowanie Estońskim CIT

c) udziałowcy, posiadający mniej niż 5% udziałów w spółce opodatkowanej Estońskim CIT, ale więcej niż 5% udziałów, praw głosu i tytułów uczestnictwa w innych podmiotach.

9. Czym jest korekta wstępna? Czy za każdym razem trzeba płacić podatek?

9.1. Korekta wstępna

Tak zwana korekta wstępna to obowiązek dostosowania różnic wynikających z odrębności prawa podatkowego i prawa bilansowego.

Obowiązek ten spoczywa na każdej spółce, która decyduje się na wybór formy opodatkowania w ramach Estońskiego CIT.

9.2. Stawka podatku z tytułu dokonanej korekty wstępnej.

Dostosowanie różnic podatkowo–bilansowych w ramach tak zwanej korekty wstępnej może spowodować konieczność zapłaty podatku.

Opodatkowaniu w ramach rozliczenia podlegają tzw. różnice przejściowe między wynikiem bilansowym a podatkowym. Stawka podatku to 19%.

9.3. Cel korekty wstępnej.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów w swoich objaśnieniach, celem i efektem korekty wstępnej przychodów i kosztów jest wyeliminowanie:

 • podwójnego opodatkowania tych samych przychodów,
 • możliwości nieuwzględnienia w rozliczeniu podatkowym określonych przychodów,
 • podwójnego odliczenia tych samych kosztów,
 • możliwości nieuwzględnienia w rozliczeniu podatkowym określonych kosztów.

9.4. Wykazanie wyniku korekty wstępnej w deklaracji podatkowej.

Spółka ma obowiązek wykazania wartości przychodów i kosztów do opodatkowania w ramach korekty wstępnej w informacji CIT/KW (jest to załącznik do zeznania CIT-8), składanej do Urzędu Skarbowego w terminie do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania Estońskim CIT.

9.5. Zwolnienie z podatku przez 4 lata podatkowe dla podatników, którzy będą opodatkowani w ramach Estońskiego CIT.

Wykazanie podatku w informacji CIT/KW nie oznacza jednak, że spółka będzie musiała go zapłacić.

Jeżeli spółka wybierze Estoński CIT na okres co najmniej 4 kolejnych lat podatkowych, to podatek z tego tytułu podlega umorzeniu w całości.

W przypadku spółek, które decydują się na wybór Estońskiego CIT w trakcie danego roku, jako pierwszy rok podatkowy uznaje się tę część danego roku kalendarzowego, w której spółka jest opodatkowana Estońskim CIT.

W praktyce oznacza to, że wystarczą niecałe cztery lata kalendarzowe by zwolnić się z konieczności zapłaty podatku wynikającego z korekty wstępnej.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ