#c00000

"

#4b70d8

"

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał wczoraj (31.01.2023 r.) korzystną interpretację podatkową dotyczącą warunku posiadania udziałów w innych podmiotach przez spółkę korzystającą z CIT- estońskiego.

Bank spółdzielczy nie jest żadnym z typów podmiotów, w których nie można posiadać zaangażowania kapitałowego zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT.

Udział członkowski członka spółdzielni nie może też być uznany za prawo majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Omawiana interpretacja indywidualna to: Interpretacja indywidualna z dnia 31 stycznia 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.29.2023.1.AK.

To kolejna już korzystna interpretacja dotycząca struktury udziałowej – wcześniej fiskus wydał interpretacje przepisów, które mówiły, że posiadanie przez spółkę udziałów w kapitale rezerwowym towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych również nie pozbawia prawa tej spółki do podatku estońskiego, a także, że dwie spółki opodatkowane estońskim-CIT mogą zawiązać wspólnie spółkę cywilną.

Podatek estoński

🔸Powszechnie przyjęło się, że wnoszenie wkładów niepieniężnych do spółek opodatkowanych CIT estońskim, podziały i łączenia tych spółek wykluczają lub pozbawiają prawa do korzystania z „estona”.

🔸Trochę prawdy w tym jest, ale… na szczęście są wyjątki.

Można wnieść aport do spółki opodatkowanej estońskim-CIT jeżeli:

👉składniki tworzą przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część;

👉w stosunku do aportowanych składników majątku przedsiębiorca zamknie księgi, sporządzi SF, a także dokona rozliczeń takich jakby wybierał „od zera” estoński-CIT;

❗dotyczy to tylko przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, ponieważ jeżeli w zamian za aport (wkład niepieniężny) obejmowane są nowe udziały, a spółka estońska nie może mieć udziałowców innych niż osoby fizyczne.
*wydaje się, że dotyczy to też spółek cywilnych

❗przedsiębiorstwo musi prowadzić rozliczenie w oparciu o księgi rachunkowe, a nie w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) lub ewidencję przychodów (ryczałt).

🔸O tym ostatnim warunku bardzo boleśnie przekonał przedsiębiorca, który wniósł aportem ZCP do spółki na estońskim-CIT ze swojej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym….prowadzącej księgę przychodów i rozchodów.

👉Fiskus w wydanej wczoraj (25 stycznia) interpretacji stwierdził, że wskutek tego, że wnoszący wkład przedsiębiorca rozliczał działalność w ramach podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie mógł zamknąć ksiąg rachunkowych i sporządzić sprawozdania finansowego… i tym samym spółka straciła prawo do estońskiego-CIT z końcem roku poprzedzającego rok, w którym wniesiono wkład.

👉Fiskus słusznie przypomniał, że księgi rachunkowe przedsiębiorcy jednoosobowi mogą prowadzić także dobrowolnie co umożliwia im spełnienie warunków z ustawy o CIT.

💭Opisywana interpretacja indywidualna została wydana dnia 25 stycznia 2023 r. i jej numer to: 0111-KDIB1-2.4010.810.2022.1. AK

podatek estoński

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po raz kolejny na korzyść estońskiego-CIT

👉Mowa o interpretacji podatkowej z dnia 13 stycznia 2023 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.174.2022.1.PP.

Organ podatkowy potwierdził, że jeżeli spółka traci prawo do podatku estońskiego lub rezygnuje z niego przed upływem 4 lat podatkowych to zyski wypracowane w tym okresie mogą być opodatkowane dopiero z chwilą ich faktycznej dystrybucji – np. wypłaty dywidendy.

👉Zyski wypracowane w okresie opodatkowania Estońskim-CIT nie podlegają opodatkowaniu ani od razu po utracie prawa/ rezygnacji z tej formy opodatkowania, ani do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po ostatnim roku opodatkowania ryczałtem.

❗❗❗Czym innym jest podatek wyliczony z tytułu korekty wstępnej – w przypadku rezygnacji lub utraty prawa do estońskiego-CIT przed upływem 4 lat podatkowych konieczna będzie zapłata tego podatku.

Obowiązek płatności podatku wynikającego z korekty wstępnej w przypadku rezygnacji opodatkowania w ramach estońskiego-CIT lub w przypadku utraty prawa do tej formy opodatkowania jest niezależna od faktycznej dystrybucji zysków spółki wypracowanych w tym okresie.

Link do interpretacji indywidualnej: https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/526139

Podatek estoński

Na łamach portalu www.prawo.pl zabraliśmy głos w sprawie podatku estońskiego.

Artykuł zatytułowany „Skarbówka wyjaśnia pojęcie roku podatkowego dla potrzeb estońskiego CIT” dotyczy pojęcia roku podatkowego w Estońskim-CIT.

Publikacja ta omawia najnowszą interpretację podatkową, w której fiskus sam zasugerował rozwiązanie, że wybór estońskiego CIT -u w drugim miesiącu roku obrotowego może opłacać się bardziej niż wybór tej formy opodatkowania od początku roku. Dlaczego?

Fiskus w interpretacji podatkowej nr 0111-KDIB1-3.4010.813.2022.1. PC potwierdził, że w przypadku wyboru podatku estońskiego w trakcie roku obrotowego, rokiem podatkowym, z którego przychód definiuje to, czy będziemy dużym czy małym podatnikiem na ryczałcie, jest de facto ta część roku obrotowego bezpośrednio poprzedzająca wybór estońskiego CIT i to ona jest samodzielnym rokiem podatkowym.

Zakładając, że rok obrotowy spółki jest zbieżny z rokiem kalendarzowym, to wybierając podatek estoński od lutego aż 11 miesięcy tego roku będzie rokiem podatkowym w ramach estońskiego CIT i zyski wypracowane właśnie w tym okresie mogą być korzystnie i nisko opodatkowane – na przykład z zachowaniem łącznej efektywnej stawki podatkowej na poziomie 20 proc.

W takim przypadku niżej opodatkowane (10 proc.) będą też ukryte zyski i wydatki na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą

Jak już mówimy o eskperckiej wiedzy to nie może Was zabraknąć na naszym bezpłatnym webinarium z estońskiego CIT-u, które nazwaliśmy Estoński CIT. Hit czy kit?.

Już 16 stycznia o godzinie 11.00 podczas spotkania ocenimy podatek estoński i to czy pozytywnie przeszedł próbę czasu, wskażemy na co uważać i kiedy warto o nim myśleć w kontekście swojej spółki.

Link do rejestracji na webinar: https://ostrowski.legal/szkolenia_custom/estonski-cit-hit-czy-kit-podsumowanie-roku-obowiazywania-korzystnych-przepisow-webinarium-16-stycznia-2023r/

podatek estoński OSW-RD

Uwaga udziałowcy i wspólnicy spółek estońskich – mam dla Was ważny komunikat!

Na udziałowcach i wspólnikach spółek opodatkowanych estońskim-CIT ciąży obowiązek, który aktualizuje się raz do roku. Po zakończonym roku podatkowym.

Tym obowiązkiem jest konieczność złożenia oświadczenia OSW – RD spółce opodatkowanej estoński-CIT, w której dany udziałowiec ma udziały.

W oświadczeniu tym udziałowiec wykazuje każdy podmiot, w którym posiada co najmniej 5% udziałów w kapitale, ogółu praw i obowiązków (itd.).

Oświadczenie to udziałowiec składa spółce do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego w ramach estońskiego CIT. Dla większości z Was tym terminem będzie właśnie koniec stycznia 2023 r.

W oświadczeniu tym wykazujecie tylko te podmioty (poza warunkiem 5% zaangażowania), z którymi Wasza spółka dokonuje jakichkolwiek transakcji, nawet jeżeli te transakcje są realizowane z wykorzystaniem podmiotu pośredniczącego.

Oświadczenie to należy złożyć także w innych sytuacjach, na przykład jeżeli nabędziecie udziały w innych spółkach – wówczas termin na złożenie oświadczenia to 14 dni.

Raz jeszcze przypominam – oświadczenie to udziałowcy składają do swojej spółki, a nie do urzędu skarbowego.

Podstawa prawna – art. 28s ustawy o CIT.

Poniżej wzór oświadczenia, które znajdziecie na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/osw-rd

podatek estoński przekształcenie

Przepisów o korecie wstępnej i podatku od dochodu z przekształcenia nie stosuje się do spółek, które powstały z przekształcenia jednoosobowych działalności gospodarczych, w których przedsiębiorcy nie prowadzili Ksiąg Rachunkowych (bo nie byli zobligowani przepisami) i zamiast tego prowadzili podatkową księgę przychodów i rozchodów. 

Tak dnia 2 stycznia 2023 r., odpowiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń w odpowiedzi na interprelację poselską.

W interpelacji poselskiej poseł Grzegorz Gaża zapytał Ministra Finansów o kwestię podatku estońskiego. 

Zadane pytanie:   

 „W jaki sposób przepisy o korekcie wstępnej oraz o dochodzie z przekształcenia zawarte w art. 7aa ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosować spółka powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej, która od początku funkcjonowania wybrała ryczałt od dochodów spółek, w przypadku gdy przekształcana osoba fizyczna nie prowadziła ksiąg rachunkowych a podatkową księgę przychodów i rozchodów?”

Odpowiedź Ministerstwa Finansów: 

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą, który nie prowadzi ksiąg rachunkowych, nie ustala przychodów, kosztów oraz wartości składników majątku, dla wyniku finansowego netto, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. W związku z powyższym, różnice przejściowe między wynikiem finansowym a podatkowym nie wystąpią. 

Mając powyższe na względzie, w przypadku spółki, która powstała z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, który nie był obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a prowadził jedynie podatkową księgę przychodów i rozchodów, przepisy o korekcie wstępnej oraz dochodzie z przekształcenia, o których mowa w art. 7aa ustawy CIT, nie znajdują zastosowania. 

Oznacza to, że skoro nie stosuje się przepisów o korekcie wstępnej to rezygnacja z estońskiego CIT lub utrata prawa do podatku estońskiego nie będzie wiązać się z koniecznością zapłaty podatku

Jest to niewątpliwie ciekawe stanowisko i jest ono bardzo korzystne, jednakże przypomnieć należy, że odpowiedzi na interpelacje poselskie nie stanowią ani źródeł prawa, a powołanie się nie nie gwarantuje skutecznej ochrony w razie postępowania podatkowego.

Link do odpowiedzi: https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTCMQJNE/%24FILE/i37738-o1.pdf

podatek estoński

👉Dziś kolejna podatkowa ciekawostka❗


👉Fiskus potwierdził, że wypłata zysku z lat ubiegłych wypracowanego przez wspólników przed jej przekształceniem i wejściem na podatek estoński nie podlega opodatkowaniu przy wypłacie dokonanej po przekształceniu!

👉Fiskus zwraca uwagę na jeden, kluczowy aspekt

👉Jeszcze przed przekształceniem spółki jawnej w spółkę z o.o. wspólnicy spółki jawnej muszą podjąć uchwałę, z zgodnie z którą postanawiają wypłacić sobie zysk z lat ubiegłych.


👉Zgodnie z podjętą uchwałą zysk ten musi zostać przeksięgowany pozycję „zobowiązania wobec wspólników”.

👉Warunek podjęcia uchwały i przeksięgowania starych zysków „na zobowiązania” jeszcze przed przekształceniem to konieczność.

👉W przeciwnym razie zysk ten musiałby być raz jeszcze opodatkowany przy wypłacie (19%).

👉Takie same zasady obowiązują przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.


💡Interpretacja podatkowa: 0114-KDIP2-2.4010.182.2022.2.AS.

Podatek estoński, estoński CIT, CIT Estoński

Fiskus tuż przed Sylwestrem wydał bardzo korzystną interpretację podatkową dotyczącą kwalifikacji spółki opodatkowanej podatkiem estońskim jako małego albo dużego podatnika.

Kwalifikacja spółki jako mały lub duży podatnik o tym, czy spółka od zdarzeń podlegających opodatkowaniu będzie płacić 10% czy 20% podatku estońskiego-CIT i tym czy przy wypłacie dywidendy łączne opodatkowanie (PIT i CIT) wyniesie 20% czy 25%.

Przypomnę – mały podatnik to spółka, której przychody brutto (liczone wraz z podatkiem VAT) za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły równowartości 2 mln EUR wyrażonych w PLN, czyli 9.654.000 zł brutto.

Duży podatnik to spółka nie spełnia warunku bycia małym podatnikiem, tj. jej przychody brutto (liczone wraz z podatkiem VAT) za poprzedni rok podatkowy przekroczyły równowartość 2 mln EUR wyrażonych w PLN, czyli 9.654.000 zł brutto.

Najnowsza interpretacja wskazuje, że w niektórych przypadkach lepiej wybrać estoński CIT w trakcie roku podatkowego np. w lutym, a nie od początku roku podatkowego – na przykład od stycznia danego roku.

Z najnowszej interpretacji podatkowej wynika, że dla określenia czy spółka będzie płacić 10% czy 20% podatku estońskiego od wypłat zysków i ukrytych zysków, tj. czy będzie małym czy dużym podatnikiem wziąć należy jedynie tę część roku obrotowego, którą zaczęliśmy jeszcze na zasadach zwykłego CIT.

Jako wyznacznik to określenia statusu podatnika należy traktować przychód brutto (z VAT-em) z ostatniego roku podatkowego bezpośrednio poprzedzającego wybór opodatkowania podatkiem estońskim, a nie ostatni „cały”, „duży” rok podatkowy.

Nie liczy się zatem czy na zasadach ogólnych CIT płaciliście 19% z uwagi na przychody – ważne czy w tej części roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającej wybór podatku estońskiego przekroczyliście próg dużego podatnika (2 mln EUR brutto).

Innymi słowy – ta część roku obrotowego bezpośrednio poprzedzająca wybór podatku estońskiego jest odrębnym rokiem podatkowym i to przychód brutto za ten „krótki” rok podatkowy definiuje czy nasza spółka w pierwszym roku podatkowym Estońskiego-CIT (również skróconym) będzie dużym czy małym podatnikiem.

💡Interpretacja z dnia 30 grudnia 2022, nr 0111-KDIB1-3.4010.813.2022.1.PC

Z dniem 1 stycznia 2023 roku zaczęły obowiązywać poprawione na korzyść przepisy dotyczące Estońskiego-CIT.

Co się zmieniło?


👉Doprecyzowano przepisy dotyczące wydatków w związku z użytkowaniem aut w spółce w sposób „mieszany”.

Na gruncie przepisów obowiązujących jeszcze w 2022 roku wątpliwości pojawiały się, czy opodatkowanie aut w spółce wykorzystywanych w sposób mieszany przez pracowników niebędących udziałowcami należy opodatkować – z przepisów to nie wynikało, a fiskus twierdził, że jest to wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą.

Od 2023 roku wątpliwości nie ma – jest to wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą.

👉Wprowadzono nowy termin zapłaty podatku od wypłaty dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy – do końca trzeciego miesiąca następującego po roku, w którym rozdysponowano zysk.

To najcenniejsza zmiana – na gruncie przepisów roku 2022 r. podatek był płacony do 7 miesiąca roku podatkowego, w którym wypłacany jest zysk co powodowało, że jeżeli ktoś wypłacał zaliczkę na poczet dywidendy np. w ósmym miesiącu roku to popadał od razu w zwłokę podatkową.

Nowelizacja poprawiła ten przepis i od teraz wypłata zysku będzie opodatkowana do końca trzeciego miesiąca następującego po roku, w którym rozdysponowano ten zysk

👉Doprecyzowano przepisy dotyczące płatności podatku od dochodu z przekształcenia – terminem na zapłatę podatku z tytułu przekształcenia jest koniec trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem.

👉Doprecyzowano przepisy związane warunkami minimalnego zatrudnienia na innej podstawie niż umowa o pracę.

Zgodnie z nowelizacją, warunek będzie spełniony, jeśli tylko podatnik estońskiego CIT w odniesieniu tylko do podatku PIT lub ZUS jest płatnikiem.

Bez znaczenia czy Spółka pobierze ten podatek (np. gdy ktoś korzysta ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi dla młodych lub zwolnienia ze składek ZUS dla osób uczących się, „zatrudnionych” na umowie zlecenie.

Wynikało to po części z Objaśnień podatkowych, ale teraz przepisy nie budzą wątpliwości.

💡Zmiany są korzystne, gdyż doprecyzowują treść przepisów, dostosowują je do realiów gospodarczych, nie nakładając przy tym nowych obciążeń podatkowych na spółki.

✔Dziś zgodnie z tytułem i grafiką pokazujemy, że podatek estoński to forma opodatkowania, którą da się lubić.

Najnowsze interpretacje podatkowe są korzystne i pokazują, że praktyka interpretacyjna się utrwala , przez co Estoński-CIT może się nie tylko opłacać, ale jest też przewidywalny.

✔Czego dowiemy się z najnowszych rozstrzygnięć?

✔Przekształcenie spółki opodatkowanej podatkiem estońskim w inną spółkę nie pozbawia prawa do CIT-u estońskiego.
👉W tym przypadku spółka komandytowa przekształciła się w spółkę z o.o. i to nie pozbawia prawa tej spółki przekształconej do dalszego korzystania z E-CIT.
👉Nie jest konieczne składanie ponownego zawiadomienia ZAW-RD.
👉Jest to możliwe, o ile spółka, w którą przekształcamy naszą spółkę może być na podatku estońskim i o ile nadal będą spełnione pozostałe warunki.


✔Spółka zapłaci podatek od ukrytych zysków także, gdy udziałowiec – prezes zarządu wynajmie samochód spółki od tej spółki do użytku prywatnego.
👉Sprytna spółka uregulowała swoje stosunki z udziałowcem – prezesem, w taki sposób, że w godzinach pracy firmy prezes wykorzystuje auto wyłącznie do celów służbowych i jednocześnie wynajmuje je od spółki by móc używać je do celów prywatnych po godzinach pracy firmy.
👉Nie przekonało to fiskusa – w takiej sytuacji należy rozpoznać dochód z tyt. ukrytych zysków.

Zakup i utrzymanie konia reproduktora nie podlega opodatkowaniu Estońskim-CIT jako wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą.

👉Fiskus wykazał się rozsądkiem i pokazał, że nawet tak nietypowe wydatki jak zakup i utrzymanie konia celem reprodukcji nie podlega opodatkowaniu jeżeli tylko jest to związane z działalnością gospodarczą.

👉Bardzo cieszy taka przyjazna czworonogom interpretacja podatkowa.

Sygnatury interpretacji w kolejności omawiania:

✔Zapraszamy także na nasze inne social – media, w tym na Facebooka i Instagrama!

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ