#c00000

"

#4b70d8

"

Estoński CIT – najdłuższa wydana interpretacja podatkowa – czy jest przełomowa? Dlaczego taka jest?

2022-11-14 |

Zacznę żartem – Co to jest, ma 60 stron, krótki stan faktyczny, 33 pytania organu, 21 pytań podatnika i 12 wniosków wartych przytoczenia❓

Odpowiedź: Najnowsza interpretacja dotycząca estońskiego CIT-u!

Dnia 10 listopada 2022 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ciekawą interpretację podatkową dotyczącą ryczałtu od dochodów spółek, czyli estońskiego CIT-u.

Interpretacja wydana w sprawie nr 0111-KDIB1-2.4010.276.2022.2.AK jest warta omówienia z kilku względów.

Po pierwsze primo – jest chyba jedną z najdłuższych interpretacji dotyczących tej formy opodatkowania jakie dotychczas czytałem – całość, z uzasadnieniem i pouczeniami, to aż 60 stron tekstu.

Po drugie primo – do dość zwięźle opisanego stanu faktycznego spółka zadała aż 21 pytań! (tu też mamy estoński rekord!)

Po trzecie primo ultimo – Organ nie pozostał dłużny i zadał aż 33 pytania do tego stanu faktycznego. (estoński rekord po raz trzeci!)

Ale czemu w ogóle wspominam o tej interpretacji?

Na pewno nie dlatego, że jest obszerna. Padło w niej kilka rozstrzygnięć, które warto przytoczyć.

Z interpretacji samodzielnie wyciągnąłem 11 wniosków – rozstrzygnięć, które mogą przydać się w codziennym „życiu” spółkom, księgowym i nam wszelkiej maści miłośnikom prawa podatkowego.

Numer 1. Odpisy amortyzacyjne od pojazdów, które spółka wykupiła na własność z leasingu przed wejściem na CIT estoński i które spółka obecnie użytkuje w sposób mieszany podlegają opodatkowaniu jako ukryte zyski lub wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. (zależy czy użytkującym w sposób mieszany jest udziałowiec czy „niepowiązany” pracownik)

Zapłacone przez spółkę, w okresie poprzedzającym opodatkowanie Ryczałtem, opłaty wstępne od pojazdów użytkowanych w sposób mieszany, rozliczane dla celów bilansowych w czasie, w tym w okresie opodatkowania Ryczałtem podlegają opodatkowaniu Ryczałtem, przez cały okres opodatkowania Ryczałtem.

Cytując fragment uzasadnienia organu “Kwalifikacji pod kątem ukrytych zysków lub wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą podlega każdy wydatek/koszt, który obciąża (wpływa na) wynik finansowy netto ustalany zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w trakcie stosowania przepisów dotyczących ryczałtu od dochodów spółek. Na powyższe nie ma wpływu fakt, czy dany wydatek jest sfinansowany zyskiem pochodzącym sprzed opodatkowania ryczałtem czy też po wyborze tej formy opodatkowania. Ta kwalifikacja jest istotna dla ustalenia dochód z tytułu zysku netto, natomiast w kontekście ukrytych zysków i wydatków nie związanych z działalnością pozostaje bez znaczenia.

W związku z opodatkowaniem Ryczałtem i używaniem pojazdów spółki w sposób mieszany przez udziałowców spółki, spółka zobowiązana jest do ustalenia podstawy opodatkowania w CIT z tytułu ukrytych zysków zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.”

Niestety – rozstrzygnięcie to nie jest zaskoczeniem. Tak samo jak rozstrzygnięcie numer 2.

Numer 2. Ustalając wartość ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT w przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych na cele mieszane, należy brać pod uwagę wartość wydatków w kwocie brutto (tj. wraz naliczonym podatkiem VAT).

Numer 3. Ewidencja przebiegu pojazdów nie jest konieczna dla udowodnienia, że auto służy wyłącznie celom działalności gospodarczej.

Cytując uzasadnienie: “Jeżeli, pomimo nie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, będą Państwo w stanie udowodnić zgodnie z art. 28m ust. 5 ustawy o CIT, że samochody osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej to w takiej sytuacji wydatki z tego tytułu nie będą opodatkowane jako ukryty zysk, ani wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 28m ust. 5 ustawy CIT ciężar dowodu, że składniki majątku są wykorzystywane na cele działalności gospodarczej, spoczywa na podatniku. Podatnik ma pełną dowolność co do formy i wyboru środków dowodowych”

Tu warto się na chwilę zatrzymać – bardzo dobra i racjonalna teza organu – wielu z podatników będzie w stanie udowodnić użytek pojazdów wyłącznie na działalność gospodarczą, a może nie chcieć prowadzić VAT-owskiej kilometrówki i stosować do rygorystycznych przepisów ustawy o VAT.

Numer 4. Nie można użytkować auta częściowo na działalność, a częściowo wyłącznie na cele działalności gospodarczej – nie można ustalić dochodów z tyt. ukrytych zysków jedynie w odniesieniu do części miesiąca. Liczyć zawsze musimy całe miesiące – nigdy części miesiąca.

Cytując uzasadnienie: “Nie można podzielić Państwa poglądu odnośnie kwestii zapłaty ryczałtu z tytułu ukrytych zysków jedynie w tej części miesiąca w jakiej czas prywatnego wykorzystywania Pojazdów Wspólników będzie pozostawał do łącznego czasu ich pozostawania do dyspozycji (łączny czas w danym miesiącu) Wspólników, pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze w Spółce, w tym w zarządzie lub radzie nadzorczej.

Przepisy dotyczące ryczałtu od dochodów spółek nie przewidują możliwości przeliczania czasu sposobu wykorzystywania samochodu w miesiącu, zatem sposób Państwa postepowania nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach.

Jeżeli w całym miesiącu samochód wykorzystywany tylko do celów związanych z działalnością gospodarczą to w takim przypadku ukryty zysk, ani wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą nie powstanie.”

Krótka pauza – szkoda, że to nie przeszło. Technicznie jest to rzecz do udowodnienia – tak samo jak użytek aut wyłącznie na cele działalności gospodarczej bez prowadzenia kilometrówki VAT – owskiej.

Numer 5. Wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia biurowego – laptopów, mysz, klawiatur, monitorów wraz z urządzeniami peryferyjnymi, np. klawiatury, myszy komputerowe, monitory będą traktowane jako ukryte zyski lub wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą jeżeli sprzęt ten będzie wykorzystywany do celów prywatnych – np. wysłania prywatnego maila – ukryte zyski będą nawet jeżeli użytek prywatny będzie incydentalny. 

Krótka pauza – bardziej niż samo rozstrzygnięcie dziwi fakt, że ktoś w ogóle zadał takie pytanie. Przecież to oczywiste, że nikt, nigdy nie używa komputera służbowego do prywatnych celów. Dlatego nazywa się „służbowy”, „biurowy” 😊

To pytanie nie powinno zostać nigdy zadane – czyni więcej szkody niż pożytku. Trochę tak jak z absurdalnie brzmiącymi znakami czy ostrzeżeniami – fakt, że takowe się pojawiają dowodzą, że niestety były konieczne. Pomyśl zanim zapytasz!

Numer 6. Wydatki związane z odbytymi podróżami służbowymi, np. koszty transportu (bilety na pociąg, samolot oraz faktury zakupowe za paliwo), wydatki noclegowe oraz gastronomiczne nie będą stanowić ukrytych zysków ani wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, nie będą zatem podlegać opodatkowaniu ryczałtem.

Wszcząłbym larum gdyby było inaczej.

Numer 7. Wydatki poniesione na owoce, napoje, kawę i herbatę przekazane do swobodnego używania przez pracowników oraz udziałowców Spółki w przestrzeni jadalnej nie stanowią ukrytych zysków, ani też wydatków niezwiązanych z działalności gospodarczą.

Brawo Dyrektorze KIS – kolejny punkt do koszyka z racjonalnością!

Numer 8. Jeżeli spółka będzie ponosić wydatki na prywatne zakupy wspólników – na przykład przekąski wydatek ten będzie stanowić ukryty zysk w wysokości poniesionego wydatku, czyli w kwocie brutto.

To pytanie również nie musiało być zadane – patrz wywód dot. wątku nr 5.

Numer 9. Świadczenia udziałowców realizowane na podstawie art. 176 KSH usług doradczych, przekazania know-how lub badania rynku, pozyskiwania klientów i kontaktów z klientami lub wykonywaniu innych, niezbędnych świadczeń dla prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej nie będzie stanowiło ukrytych zysków.

Zapadło już kilka podobnych rozstrzygnięć – gorsze rozstrzygnięcia zapadają na kanwie wynajmu składników majątkowych do spółki – tam Dyrektor KIS zarzuca brak wyposażenia spółki w niezbędne do działalności aktywa.

Numer 10. Wypłacony przez Wnioskodawcę Wspólnikom zysk zatrzymany z lat ubiegłych, tj. wygenerowany w latach obrotowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania Ryczałtem nie będzie podlegał opodatkowaniu ryczałem od dochodów spółek.

Teza nie budziła niczyich wątpliwości – takie same twierdzenia znajdziecie w Objaśnieniach podatkowych dot. estońskiego CIT-u z 23 grudnia 2021 r.

Numer 11. Pożyczka udzielona udziałowcom przez spółkę opodatkowaną ryczałtem będzie stanowiła ukryte zyski nawet jeżeli pożyczka została sfinansowana z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych, tj. poprzedzających okres opodatkowania ryczałtem.

Cytując uzasadnienie: „Przenosząc powyższe rozważania na grunt analizowanej sprawy stwierdzić należy, że pożyczka, która zostanie udzielona Wspólnikom lub innemu podmiotowi powiązanemu w trakcie opodatkowania ryczałtem będzie stanowiła ukryte zyski określone w ww. przepisach, a momentem określenia ich podstawy opodatkowania jest – wynikający z art. 28n ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT – miesiąc dokonania wypłaty/wydatku.

Na powyższe nie wpływa fakt, że pożyczka została sfinansowana z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych, tj. z okresu poprzedzającego okres opodatkowania ryczałtem.”

Krótka pauza – szanuję za pomysł, ale byłbym pełen podziwu, gdyby Dyrektor KIS zajął odmienne stanowisko.

Numer 12. Czynsz za wynajem nieruchomości od podmiotu powiązanego nie będzie stanowić dochodu z tytułu ukrytych zysków.

Zanim otworzymy szampana ciesząc się, że fiskus nie podniósł tu zarzutu niewyposażenia spółki w niezbędne do jej działalności aktywa sięgnijmy do stanu faktycznego.

W tym przypadku spółka, która wybarała CIT estoński wynajmuje nieruchomość od podmiotu powiązanego już od kilku lat i sam wybór ryczałtu nic w tym stosunku prawnym nie zmienił.

Jest to ważna interpretacja podatkowa i warto o niej pamiętać, choć czytając ją można się momentami zdenerwować.Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ